zaterdag 26 april 2014

Koningsdag Big Day 2014

Tegenwoordig is de Big Day op Koninginnedag voor ons al min of meer een traditie geworden. Omdat we sinds vorig jaar geen Koninginnedag, maar een Koningsdag hebben, is de datum verplaatst naar 27 april. Omdat die datum op een zondag valt, is de Koningsdag nu op 26 april. Dat is dus de dag dat Mark, Edward en ik weer op pad gaan, dit jaar wordt het team versterkt door André Hannewijk.
Zoals ieder jaar speelt het zich allemaal weer af op Noord-Beveland en Neeltje Jans.

Om half vijf afspreken bij Mark en rond vijf uur nachtvogelen op Noord-Beveland was het plan. Mark bleek zich verslapen te hebben, terwijl André juist een uur te vroeg uit bed was gegaan en alvast maar ging voorvogelen. Uiteindelijk zaten we toch met z'n vieren in André z'n auto en reden we Noord-Beveland binnen. André dacht een roepende ransuil gehoord te hebben dus daar gaan we eerst heen. Helaas wil de vogel niet meer roepen, maar wel horen we de eerste soortjes van de dag. De onvermijdelijke rietzanger (we staan bij de Wanteskuup), enkele steltlopers en eenden horen we ook al roepen. Als we een eindje verder zijn wil bij de ’s Gravenhoek Inlaag de waterral ook nog wel een keertje roepen.

Daarna gaan we vlug naar de andere kant van Noord-Beveland om bij de Schotsman een houtsnip te proberen. We worden aan alle kanten toegezongen door zanglijsters en merels, maar die houtsnip wil maar niet lukken. André pikt een verre sprinkhaanzanger op die wij daarna ook goed kunnen horen. Opeens hoor ik een wat raar geluid tussen het gezang door en Mark en André roepen meteen 'Houtsnip!'. Omdat André en Mark hem duidelijk herkend hebben en ik hem 'half' gehoord heb mogen we hem tellen voor de lijst. Veel meer spectaculairs levert dit gebied niet op. Terwijl we op weg zijn naar de Goudplaat stopt André bij ieder slootje dat mogelijk een ijsvogel kan herbergen, helaas zonder succes. Ook stoppen we onderweg op aandringen van Edward even bij een gebouw dat mogelijk een zwarte roodstaart herbergt. Al snel blijkt dat een goede keuze te zijn: de zang van de roodstaart is duidelijk te horen. Als we nog ergens anders stoppen vliegt opeens een mooie ransuil voor ons langs, ondanks de schemer is hij toch al goed te bekijken en we kunnen hem een tijdje volgen, gaaf!

Als we parkeren bij de Goudplaat horen we al bij de auto een groene specht roepen, een potentiële lastige soort is binnen! Edward stelt voor dat we even naar het 'puntje' lopen omdat daar nog wel eens iets leuks zou kunnen zitten. Dat blijkt wel, als we er naar toe lopen horen we de eerste braamsluiper van de dag al zingen, ook staartmees, een mogelijk lastige soort, wordt bijgeschreven. Nachtegalen zingen trouwens ook van alle kanten. Als we aan het einde van het gebied gekomen zijn horen we opeens een hard CETTIA CETTI CETTI TI naast ons, Cetti's zanger! Een leuke bonus voor de Big Day! Ondertussen halen we ook de wat normalere soorten zonder veel moeite binnen. Als we een eindje verder gelopen zijn horen we de Cetti's opnieuw zingen. Opeens horen we naast ons een deftig Turrturrturr en de enige zomertortel van de dag is binnen. De tocht over het 'puntje' levert aardig leuke dingen op! Op de terugweg horen en zien we nog een koekoek, ook grote bonte specht kan worden toegevoegd. Boomkruiper, de mezen, roodborst en nog meer bossoorten lukken allemaal vrij gemakkelijk. Om het eerste succes van de dag te vieren trakteert Edward op appelflappen.

Hierna gaan we naar Schotsman-Oost om beflijster en goudvink te proberen. Onderweg stoppen we nog  bij de Haringvreter. Die levert de eerste visdief van de dag op, bontbekplevieren en Mark ontdekt nog een mooie havik. André ziet een gele kwik vlieg in de scoop, maar die kunnen wij net niet meer oppikken, gelukkig komt het nog wel goed met die soort deze dag. Ook hier zit geen ijsvogel. Onderweg zie ik nog een man roodborsttapuit, die uiteindelijk iedereen goed kan zien, maar daarna weer snel weg is.
Roodborsttapuit - European Stonechat
Bij Schotsman-Oost zitten veel grasmussen en ook een paartje roodborsttapuit. Mark ziet nog een tureluur. Als we teruglopen door het gebied horen of zien we helaas geen goudvinken die Edward eerder deze week nog wel had. Wel horen we een duidelijke sprinkhaanzanger, die zich helaas niet laat zien. Een huiszwaluw wordt opgepikt, terwijl Mark hem aan het zoeken is pikt hij weer twee oeverzwaluwen op, die zien wij dan weer niet, uiteindelijk ziet Mark ook de huiszwaluw. Ook een slechtvalk wordt opgepikt.
Edward (l) en Mark (r) aan het zoeken
Als we bijna terug zijn zien we  opeens een donkere lijster met een lichte keel:beflijster! Het blijken er al snel twee te zijn en ze laten zich vrij goed bekijken. André en ik wagen een besluipingspoging. 
Beflijsters besluipen! V.l.n.r. Edward z'n hand en camera, ikzelf en André, Foto Mark Hoekstein
De vogel laat zich vrij goed benaderen, er komt zelfs een tweede te voorschijn. Uiteindelijk vliegen ze naar ons toe en langs ons heen en gaan nog even leuk met z'n tweeën in een boom zitten. 
Beflijster - Ring Ouzel
Tevreden kunnen we terug naar de auto, bij Schotsman-Noord gaan we de goudvink nog een keer doen. Al snel wordt de eerste vliegende goudvink gezien, ik ben net te laat met kijken. Gelukkig gaat hij een eindje verder in de herkansing en heb ik hem ook. Als we weer bij de auto zijn haal ik traditie getrouw de oranjetompoezen te voorschijn, tijdens het eten kunnen we nog een mooie haan binnen tikken die zich goed laat bekijken.

Na de Schotsman gaan we naar Neeltje Jans, onderweg ziet André een tapuit zitten. We stoppen even en ik kan een foto maken. 
Tapuit - Northern Wheatear
Gelukkig dat we deze hebben want het is de enige van de dag. Bij de parkeerplaats bij de binnenhaven zien we al vrij snel eiders. We besluiten om toch maar even naar de hut te lopen want er kan zomaar wat zitten. Onderweg vliegt een groepje gele kwikken over, waar een Engelse gele kwik uit kan worden gepikt. Opeens vliegt een grote bruine vogel uit de kant weg, velduil! Opnieuw doet hij het weer, tot nu toe hebben we gek genoeg, op iedere Big Day een velduil gezien, terwijl het toch geen makkelijke soort is. Bij de hut zitten wat rosse grutto's, bonte strandlopers, steenlopers en ver weg zitten nog twee slechtvalken. Een langs vliegende torenvalk is, verassend genoeg, nog een nieuwe dagsoort.
Als we teruglopen vanaf de hut kijken we aan de andere kant van de weg of er daar nog wat zit. Edward en André horen een oeverloper roepen, een nieuwe soort van de dag. Verder zit er nog een slobeend en een wintertaling en nog wat andere vogels, maar die zijn niet meer nieuw. Na deze succesvolle wandeling rijden we naar het opslagterreintje bij de Mattenhaven. In de hoop op een rouwkwikstaart lopen we dat ook nog even rond. We zien veel witte kwikken, maar geen rouwkwik.
Een eindje verder gaat een kwik zitten, witte kwik, denk ik, 'Rouwkwik!' roept Edward. Bij beter kijken zien we inderdaad een donkergrijze rug waardoor dit een vrouwtje rouwkwik wordt. 
Rouwkwiktaart - Pied Wagtail
We kunnen weer terug. Bij het Topshuis gaan we nog even buitendijks kijken of we een dwergsterntje kunnen verschalken. Inderdaad duurt het niet lang of Mark ziet er een paar vliegen, al snel vinden wij ze ook. Dit is de 100ste soort van de dag.


We willen de dag afsluiten met de inlagen te doen. We gaan eerst naar de Anna-Friso inlaag. Daar is een tafeleend een nieuwe soort van de dag. Toch vallen de inlaagjes over het algemeen wel wat tegen. Bij de boerderij tussen de Keihoogte en de '-Gravenhoekinlaag tikken we na wat moeite de ringmus binnen. Een eindje verder gaan we even wachten bij de rietkraag in de hoop dat een blauwborst gaat zingen. Mark ontdekt twee oeverzwaluwen die Edward en ik nu ook kunnen zien, toch weer een nieuwe Big Day soort! Terloops ziet Edward tussen een groep grauwe ganzen ook nog de bekende sneeuwgans die hier al een tijdje rondzwerft. Deze toch zeldzame soort wordt met weinig meer vreugde opgeschreven dan bijvoorbeeld een brandgans, dankzij de twijfelachtige status van de vogel, maar hij telt! Ik houdt me ondertussen bezig met het fotograferen van een rietzanger.
Rietzanger - Sedge Warbler
Bij het teruglopen naar de auto horen we Edward opeens 'Blauwe kiekendief!' roepen. Snel kijken we met z'n allen naar de ringtail die over de akkers jaagt. Al snel komen we tot de conclusie dat dit waarschijnlijk geen blauwe maar eerder een grauwe kiekendief of steppekiekendief is! Snel rennen we terug naar de auto en André crost in volle vaart over de polderweggetjes van Noord-Beveland. Gelukkig kunnen we de kiek na enige tijd weer oppikken en lukt het om enkele goede foto's te maken voordat de vogel over de auto verdwijnt. 
Grauwe kiekendief - Montagu's Harrier
Op basis van de tekening op de vleugels, de zwaar gestreepte onderzijde en het ontbreken van de boa komen we tot de conclusie dat dit om een adult vrouwtje grauwe kiekendief gaat. Een erg leuke bonussoort! Bij de Wanteskuup horen we na een wandeling enkele baardmannetjes, buitendijks zit nog een groepje kwikken waaronder ook een Engelse gele. Bij het Bokkegat willen we nog even een goede slag slaan. Helaas valt het daar tegen, wel hebben we smient, kleine plevier en zwarte ruiter, maar zomertaling en bosruiter laten het afweten. Wel zit de sneeuwgans nu dicht op de kant en dan kan ik het toch niet laten om even een foto te maken.
Sneeuwgans - Snow Goose
Als afsluiter doen we nog een laatste poging om enkele missers binnen te halen. We zoeken nog tevergeefs naar patrijzen en een grote club steltlopers wordt zorgvuldig afgezocht, als ze wegvliegen pikt Mark er nog 2 Kanoeten uit, maar het lukt de rest niet meer om ze nog te zien, dus die tellen niet.Uiteindelijk gaan we terug naar de carpoolplek waar André naar huis zal gaan. Edward, Mark en ik gaan nog een afsluitend hapje eten in de Kroon, die vandaag bezet blijkt te zijn door een meute Oranjefans. Na deze lange dag vogelen kunnen we de balans opmaken. Hoewel we in het begin toch weinig lieten liggen, hebben we tegen het einde toch niet zoveel kunnen vinden als we zouden gewild hebben. De teller eindigt dan ook op 113 soorten, minder hoog dan we van tevoren gehoopt hadden, andere Big Day jaren hadden 114, 115, 116 en 118. Pijnlijke missers van de dag waren blauwborst, zomertaling en bosruiter, aan de andere kant hebben we, zoals ieder jaar, ook weer leuke onverwachte soorten gehoord of gezien zoals grauwe kiekendief, velduil en Cetti's zanger. Als je echter ziet dat dit een dag was met vrijwel geen trek (zie het ontbreken van boompieper), dan hebben we het nog best aardig gedaan. Het was weer een mooie dag en een goede traditie om in stand te houden! Hopelijk hebben we volgend jaar eindelijk eens een concurrerend team en een goede vogeltrek!  

Big Day soortenlijst:
 1. Dodaars
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Lepelaar
 6. Knobbelzwaan
 7. Grauwe gans
 8. Grote Canadese gans
 9. Brandgans
 10. Rotgans
 11. Bergeend
 12. Smient
 13. Krakeend
 14. Wintertaling
 15. Wilde eend
 16. Slobeend
 17. Tafeleend
 18. Kuifeend
 19. Eider
 20. Middelste zaagbek
 21. Bruine kiekendief
 22. Grauwe kiekendief
 23. Havik
 24. Sperwer
 25. Buizerd
 26. Torenvalk
 27. Slechtvalk
 28. Waterral
 29. Waterhoen
 30. Meerkoet
 31. Scholekster
 32. Kluut
 33. Kleine plevier
 34. Bontbekplevier
 35. Zilverplevier
 36. Kievit
 37. Drieteenstrandloper
 38. Bonte strandloper
 39. Watersnip
 40. Houtsnip
 41. Rosse grutto
 42. Regenwulp
 43. Wulp
 44. Zwarte ruiter
 45. Tureluur
 46. Groenpootruiter
 47. Oeverloper
 48. Steenloper
 49. Zwartkopmeeuw
 50. Kokmeeuw
 51. Stormmeeuw
 52. Kleine mantelmeeuw
 53. Zilvermeeuw
 54. Grote mantelmeeuw
 55. Grote stern
 56. Visdief
 57. Dwergstern
 58. Holenduif
 59. Houtduif
 60. Turkse tortel
 61. Zomvertortel
 62. Koekoek
 63. Ransuil
 64. Velduil
 65. Groene specht
 66. Grote bonte specht
 67. Veldleeuwerik
 68. Oeverzwaluw
 69. Boerenzwaluw
 70. Huiszwaluw
 71. Graspieper
 72. Gele kwikstaart
 73. Engelse kwikstaart
 74. Witte kwikstaart
 75. Rouwkwikstaart
 76. Heggemus
 77. Roodborst
 78. Nachtegaal
 79. Zwarte roodstaart
 80. Roodborsttapuit
 81. Tapuit
 82. Winterkoning
 83. Beflijster
 84. Merel
 85. Zanglijster
 86. Sprinkhaanzanger
 87. Rietzanger
 88. Braamsluiper
 89. Grasmus
 90. Tuinfluiter
 91. Zwartkop
 92. Tjiftjaf
 93. Fitis
 94. Baardman
 95. Staartmees
 96. Pimpelmees
 97. Koolmees
 98. Boomkruiper
 99. Gaai
 100. Ekster
 101. Kauw
 102. Zwarte kraai
 103. Spreeuw
 104. Huismus
 105. Ringmus
 106. Vink
 107. Groenling
 108. Putter
 109. Kneu
 110. Goudvink
 111. Rietgors
 112. Cetti’s zanger
 113. Sneeuwgans
Niet door iedereen gezien:
Kanoet (Mark)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten